Privacy Policy

Privacy Policy

Tennisvereniging Overbos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Overbos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TV Overbos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens

Onderstaand vind U de gegevens die door TV Overbos worden verwerkt en met welk doel:

Groepen van personen Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn
Verenigings-
leden
Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Telefoon,
E-mailadres,
Geslacht,
Geboortedatum,
Lidmaatschaps/
KNLTB-nummer,
Pasfoto
(spelerspas)
Lidmaatschaps-
overeenkomst
Ledenadministratie,
contributieheffing,
informatie-verstrekking
en uitnodigingen
voor bijeenkomsten
Gedurende de periode
van het lidmaatschap
en daarna alleen in
de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar
Jeugdleden t/m 17 jr Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Telefoon,
E-mailadres
(ouder),
Geslacht,
Geboortedatum,
Lidmaatschaps/
KNLTB-nummer,
Pasfoto
(spelerspas)
Lidmaatschaps-
overeenkomst
Ledenadministratie,
contributieheffing,
informatie-verstrekking
en uitnodigingen
voor bijeenkomsten
Gedurende de periode
van het lidmaatschap
en daarna alleen in
de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar
Zomer- en
winterleden
Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Telefoon,
E-mailadres,
Geslacht,
Geboortedatum
Lidmaatschaps
-nummer
Lidmaatschaps-
overeenkomst
Ledenadministratie,
contributieheffing,
informatie-verstrekking
en uitnodigingen
voor bijeenkomsten.
Gedurende de periode
van het lidmaatschap
en daarna alleen in
de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Verenigings-
leden
E-mailadres,
Telefoonnummer
Onderlinge communicatie Onderlinge communicatie,
Commissies,
Minileague,
Vinden van
tennismaatjes
Gedurende de periode
deelname in commissie
of deelname aan
minileague.
Nieuwsbrief abonnees
en donateurs
Naam,
E-mailadres
Aanmelding voor nieuwsbrief
(formulier op de website
met akkoordvinkje voor
privacy policy).
Informatie verstrekking
in de vorm van
nieuwsbrieven.
Gedurende de periode
dat men aangemeld is.
Sponsors Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
E-mailadres
Sponsorcontract Facturatie,
informatieverstrekking
en uitnodigingen
voor bijeenkomsten
Gedurende de periode
van het sponsorcontract
en daarna alleen in
de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar
Jeu de boules
leden
Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
E-mailadres
Lidmaatschaps-
overeenkomst
Ledenadministratie,
contributieheffing,
informatie-verstrekking
en uitnodigingen
voor bijeenkomsten.
Gedurende de periode
van het lidmaatschap
en daarna alleen in
de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van verschillende systemen van de KNLTB zoals, het leden administratiesysteem, het digitale afhangbord, de KNLTB club app, toernooi planner.

De KNLTB heeft haar eigen verantwoordelijkheid betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en dus ook een eigen privacy policy.

Wij maken gebruik van een derde partij voor de server van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 17 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TV Overbos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens TV Overbos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

TV Overbos
Herenweg 98
2361 EV
Warmond
tvoverbos@hotmail.com